Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Empera.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Asmenys, norintys užsisakyti Paslaugas Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, Vartotojo vardą pavardę, įmonė, telefoną. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Prisijungimo duomenys Vartotojui atsiunčiami nurodytu el. paštu.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

Vartotojas supranta ir sutinka jog registracijos metu sukaupti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

Empera.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

Empera.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad galima būtų išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus Empera.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą.

Naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais. Jeigu nesutinkate Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui [email protected]

Administruodamas Svetainę/Paslaugas ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės/Paslaugų administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Empera.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS

Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę Empera.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Empera.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Empera.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Empera.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Empera.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Empera.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.

Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Empera.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

Empera.lt Asmens duomenis saugo 6 (šešerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Empera.lt turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Empera.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu Empera.lt  yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į Empera.lt el. paštu [email protected]

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Empera.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Empera.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2015 m. rugpjūčio 24 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje www.spincrm.com.

SĄVOKOS

Svetainė – prezentacinis Empera Cloud produkto portalas, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.spincrm.com

Sistema – Empera Cloud verslo valdymo sistema, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.spincrm.com, kuriame užsisakius Demo versija gaunami prisijungimo duomenys su kuriais jungiamasi internetiniu adresu http://demo.empera.lt, atskirai užsisakantiems asmenine Demo versija sukuriamas atskiras internetinis adresas.

Empera.lt – UAB „Empera LT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas  304066716, registruotos buveinės ir biuro adresas – Mokslininkų g. 2A, LT-08412 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – [email protected], telefono numeris + 370 663 52000.

Vartotojas – bet kuris asmuo kuris registruojasi Demo versijai išbandyti ar bando 14 dienų nemokamai pasinaudoti sistema (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo);

Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

Paslaugos – Empera.lt Svetainėje siūlomas produktas  – Verslo valdymo sistema – „Empera Cloud“. Empera Cloud – tai verslo valdymo Sistema veikianti web pagrindu, leidžianti optimizuoti verslo organizacinius procesus ir stebėti informacijos srautus.

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, darbovietė.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo. Empera Cloud savininkas ir administratorius yra Empera LT, UAB (toliau – Operatorius). Naudodamiesi Empera Cloud ar kitais Operatoriaus produktais, svetainėmis, su kuriais galima naudotis Empera Cloud produktu, Jūs sutinkate su šia privatumo politika, naudojimosi taisyklėmis, bei sąlygomis.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Redaguota 2015 rugpjūčio 28 d. 11:24